Πως δεν θα πληρώνουμε την ΔΕΗ;

Συμψηφισμός καταναλισκόμενης – παραγόμενης ενέργειας

(NET METERING)

Ως χρεωστέα ενέργεια (για το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου) υπολογίζεται η διαφορά των ποσοτήτων που καταγράφονται από τον μετρητή της ΔΕΗ, δηλαδή η διαφορά Α (Απορροφώμενη) – Ε (Εγχεόμενη), εφόσον η διαφορά αυτή είναι θετική. Εάν η διαφορά ισούται με μηδέν δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια, ενώ εάν η διαφορά είναι αρνητική επίσης δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια, ενώ η διαφορά αυτή πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό ως πρόσθετη εξερχόμενη (εγχεόμενη) ενέργεια.

Κατά την ετήσια εκκαθάριση τυχόν πλεόνασμα ενέργειας συμψηφίζεται με την χρεωστέα ενέργεια προηγούμενων περιόδων, για την οποία γίνεται αντιλογισμός. Τυχόν παραμένον μετά τον ετήσιο αντιλογισμό πλεόνασμα δεν πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.

Παράδειγμα τετραμηνιαίας εκκαθάρισης

πν1

 

Η τελική διαφορά των 100 kWh από τον ετήσιο συμψηφισμό (αφού η συνολική ετήσια παραγωγή του ΦΒ ήταν 5100 kWh και η συνολική πραγματική κατανάλωση 5000 kWh) δεν μεταφέρεται περαιτέρω και δεν αποζημιώνεται (χάνεται για τον αυτοπαραγωγό).

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται ως εξής:

  • H χρέωση για το Δίκτυο Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας (Α), επί την χρέωση.
  • Tο ΕΤΜΕΑΡ λογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας (Α), επί την αντίστοιχη χρέωση.
  • Η χρέωση για ΥΚΩ (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) υπολογίζεται βάσει της καταναλισκόμενης ενέργειας (Κ=Α+Π–Ε), επί την αντίστοιχη χρέωση.

Ταυτοχρονισμός

Όπως αναφέραμε, στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (πλην των ΥΚΩ που πληρώνονται για την πραγματική κατανάλωση) η χρέωση γίνεται στην ενέργεια που απορροφούμε από το δίκτυο (και όχι στη συνολική διαφορά: παραγωγή μείον κατανάλωση). Αυτό σημαίνει ότι εάν η ηλεκτρική ενέργεια που έχει παραχθεί δεν καταναλωθεί επιτόπου, αλλά διοχετευτεί στο δίκτυο της ΔΕΗ για να απορροφηθεί κάποια άλλη στιγμή θα πληρώσουμε στη ΔΕΗ στο κομμάτι των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, για την ενέργεια που απορροφήσαμε άσχετα αν την έχουμε ήδη παράγει εμείς.

Προφανώς όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνεται κατευθείαν από την παραγωγή (χωρίς τη χρήση του δικτύου), δηλαδή ο ταυτοχρονισμός, τόσο μικρότερο είναι το ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (μονοφασική ή τριφασική παροχή)

Ετήσια κατανάλωση: 10000 kWh, Συντελεστής ταυτοχρονισμού 60%

πν2

 

Για την παραπάνω οικία θα αρκούσε η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 7,1kWp με κόστος περίπου 10650€ με το ΦΠΑ. Έτσι ο χρόνος απόσβεσης εκτιμάται σε 6,9 χρόνια .

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ –  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Τιμολόγιο Γ22)

Ετήσια κατανάλωση: 36000 kWh, Συντελεστής ταυτοχρονισμού 80%

Συμφωνημένη ισχύς παροχής 85kVA

πν3

 

Για την παραπάνω βιοτεχνία (πχ οινοποιείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, μικρό ξενοδοχείο κλπ) θα αρκούσε η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 27kWp με κόστος περίπου 37000€ χωρίς ΦΠΑ. Έτσι ο χρόνος απόσβεσης εκτιμάται σε 6,5 χρόνια .

Με το καθεστώς αποσβέσεων παγίων (φορολογία 29%) ο χρόνος απόσβεσης είναι 4,8 χρόνια

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης από το ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε για μια ενδεχόμενη επιδότηση του 40% ότι ο χρόνος απόσβεσης μειώνεται αναλόγως και γίνεται 3,9 έτη. Το μη επιδοτούμενο μέρος της επένδυσης (το υπόλοιπο 60%) μπαίνει στο καθεστώς αποσβέσεων και έτσι υπάρχει ένα επιπλέον όφελος 6438€ (φορολογία με 29%). Τελικά λοιπόν το έργο καταλήγει να έχει χρόνο απόσβεσης 2,87 έτη!

 

ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Με βάση την ισχύουσα οικοδομική νομοθεσία υπάρχει δυνατότητα προσαύξησης του συντελεστή δόμησης αν το νεόδμητο κτήριο μιας για παράδειγμα, Ξενοδοχιακής επιχείρησης,  καταταχθεί στην ενεργειακή κατηγορία στην Α+.

Έτσι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) ένα κτήριο μπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία Α+ μόνο αν έχει εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα.

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

Η πρόβλεψη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος σε υποψήφιο για επιδότηση έργο από το ΕΣΠΑ αυξάνει την συνολική βαθμολογία και συνεπακόλουθα την πιθανότητα ένταξής του στο πρόγραμμα.