ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε

Εργοδότης: ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε, ΒΙΠΕ Καβάλας
Έργο: Γενική συντήρηση και πλήρης έλεγχος της λειτουργικής κατάστασης του υποσταθμού μέσης τάσης (20KV/0,4KV) ισχύος 1MVA (ρητίνης). Μετρήσεις γειώσεων, αντίστασης μόνωσης μετασχηματιστή και καλωδίων παροχής μέσης τάσης.