ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

Εργοδότης: ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., Αμισιανά Καβάλας
Έργο: Αναβάθμιση υποσταθμού μέσης τάσης (20KV/0,4KV) σε ισχύ 1MVA, αντικατάσταση γενικού πίνακα διανομής χαμηλής τάσης και προσθήκη πίνακα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος.