Φ/Β Net Metering με Σύστημα Αποθήκευσης σε κατοικία στη Νικήσιανη